Työyhteisösovittelu on konfliktinhallintamenetelmä

Ollaanko työyhteisössänne konfliktin äärellä? Ovatko tiimiläistesi suhteet tulehtuneet? Ota avuksi työyhteisösovittelija!

Ihminen on ihminen myös työpaikalla. Välillä saattaa ilmetä tilanteita, joissa yhteinen sävel on vaikea löytää. Syntyy konflikteja, joiden vaikutus voi näkyä sekä työilmapiirissä että työn jäljessä – pahimmillaan koko organisaation tuloksessa!

Ristiriidat vievät paljon resursseja, eivätkä pelkästään konfliktin äärellä olevilta henkilöiltä. Kun tieto konfliktista leviää, sen vaikutukset laajenevat ja koskettavat pian yhä suurempaa yleisöä. Meneillään oleva draama vie fokuksen pois työtehtävistä ja vaikuttaa negatiivisesti niin työntekijöiden keskittymiskykyyn ja motivaatioon kuin organisaation tiedonkulkuun. Työntekijöiden hyvinvointi huononee ja poissaolot lisääntyvät. 

Kiireen keskellä konfliktien lakaiseminen maton alle saattaa tuntua houkuttelevalta vaihtoehdolta. Ajatellaan, että ehkä se ongelma ratkeaa ajan myötä. Ongelmista puhumatta jättäminen ei kuitenkaan auta niiden ratkaisemisessa, päin vastoin. Esimiestyöhön kuuluu työilmapiiristä huolehtiminen. 

Konfliktin yllättäessä apu saattaa löytyä työyhteisösovittelusta.

Apua ulkopuolisesta henkilöstä

Työyhteisösovittelu on työyhteisöön soveltuva vapaaehtoinen konfliktinhallintamenetelmä, jossa sovittelija, eli puolueeton ulkopuolinen henkilö, auttaa konfliktin osapuolia löytämään heitä kaikkia tyydyttävän ratkaisun.

Sovittelija toimii sovinnon mahdollistajana tai fasilitaattorina ohjaten konfliktin ratkomisprosessia erityisin sovittelumenetelmin. Sovitteluun osallistuvat kaikki asianomaiset henkilöt ja siihen kuuluu sekä yksilö- että ryhmätapaamisia. 

Sovittelija varmistaa jokaisen kuulluksi tulemisen

Sovittelija ei pyri ratkomaan osapuolten ongelmaa, vaan mahdollistaa jokaisen kuulluksi tulemisen tehden tilaa tunteiden käsittelylle, moraaliselle pohdinnalle sekä arvokeskustelulle. Hän on aktiivinen kuuntelija, joka pitää huolen siitä, että jokaista osapuolta kohdellaan kohtuudella ja kunnioittaen – ketään tuomitsematta. Sovittelu on kaikille osapuolille oppimisprosessi, jonka avulla pyritään löytämään pysyviä ratkaisuja.

 

Tavoitteena kunkin osapuolen hyväksymä sopimus

Työyhteisösovittelun ensisijaisena tavoitteena on auttaa osapuolia löytämään ratkaisu itse ja saamaan aikaan sopimus, jonka kaikki osapuolet hyväksyvät ja allekirjoittavat. Sopimukseen kirjataan ne asiat, joiden parantamiseen kukin osapuoli sitoutuu. Sopimuksessa sovitun tekemistä seurataan, ja sovittelua on tarvittaessa mahdollista jatkaa myöhemmin.

Mitä nopeammin ristiriitatilanteeseen puututaan, sitä vähemmän haittaa se ehtii saada aikaan! Ennaltaehkäisevästi tilanteeseen voidaan puuttua coachingin tai työnohjauksen menetelmin.